Monia, Formacja VIII

V spotkanie to coś wspaniałego… Inne niż wszystkie dotąd..

Zamiast normalnie mi wcześniej znanej euforii po- warsztatowej , lądowanie na ziemi i spotkanie z rzeczywistością- namacalne , realne i dosłowne, jak nigdy dotąd. Początek życia czy może nowe ( bo bez egzaltacji)  spojrzenie na siebie i świat, swoje miejsce i zadanie, które mam do zrealizowania tu na ziemi .. co zrobić by wcielić w życie mój kierunek, by cieszyć się życiem… może wystarczy nie szukać dramatu? Po prostu oddychać.. próbuję, codziennie, spokój przychodzi i odchodzi…normalne? chyba tak..przyglądam się temu. jestem. Uczę się dostrzegać i doceniać to co mam! Zrezygnowałam (póki co) z dalszego kręcenia filmów (nie jadę do Hiszpanii), siadam na dupę i montuję to co jest do zmontowania.. niech się dzieje!

 

rzucam fajki

spokój czuję

nad harmonią pracuję

wiersz napisałam

Sobie/ Wam / Światu

dziękuję

wspaniała ta Szkoła

Tantry Serca

polecam. pe elf

J A  S E R C E  M Ó W I Ę :

 

j a  k o b i e t a

b i o r ę  o d d e c h

w  d ł o n i e

i  r u s z a m

w  d r o g ę

 

g ł ę b i e j

 

o d d y c h a m

 

g ł ę b i e j

 

n i e  b o j ę   s i ę   ś w i a t a

u f a m  i  u f a m

g d y  m ó w i ą  w  M o n o

S t e r e o  s ł u c h a m

o t w i e r a m  g a r d ł o

u w a l n i a m  s ł o w a

n a g r y w a m  D e M o

j e s t e m   g o t o w a

 

r o z l u ź n i a m  j ę z y k

u w a l n i am  g ł o s

i  n i e  m a  l ę k u

c z a s  m ó w i ć  w p r o s t

s s a ł a m   j e j  p i e r s i

p i ł a m  d o  d n a

p o c z u ł a m   m i ł o ś ć

M A Ć

De  eN  A

 

ł a ń c u c h  z e r w a n y

j a k  z  d r z e w a  k i ś ć

p a t r z ę  j e j  w  o c z y

a  o n a  m i

s ł y s z ę  j a k  m ó w i :

o t w a r t e  d r z w i

j u ż  j e s t e ś  w o l n a

m o ż e s z  j u ż  i ś ć

 

n o  t o  i d ę

n o  t o  p a

p a  p a  m a  m a

m o d l i t w a  p r z y s z ł a

j a k  o n a  s z ł a ?

 

O j c z e  N a s z 

k t ó r y ś  j e s t 

i l e  r a z y  t r z e b a  p o w i e d z i e ć 

O j c z e  N a s z  ż e b y  

u s ł y s z a ł a  c i ę  M a t k a ? 

 

a l e  t o  j u ż   b y ł o

r o z w i ą z a n a  z a g a d k a

t e r a z  j e s t e m  w  t e r a z

p y t a n i a  t o  k ł a d k a

k ł a d k ę  w  m o s t  z a m i e n i a m

i  w y c h o d z ę  z  c i e n i a

i d ę  w  s t r o n ę  l a s u

i  n i e  w r ó c ę   w i ę c e j

u w a ż a m  n a  u l i c y

d o b r z e  m i  w  s u k i e n c e

j e s z c z e  l e p i e j  w  s p ó d n i c y

g d y  w  p a p i e r a c h   d w a  p r z y b y ł o

j a  d o  p r z o d u  w c i ą ż  w y r y w a m

a l e  z  m o d r y m   s e r c e m

 

i d ę

 

o d d y c h a m

 

w  s p ó d n i c y

d z i e c k o  n i o s ę

z i m ę  ż e g n a m  s e r c e m

n o s e m  c z u j ę  w i o s n ę

o  j e s i e n i  p a m i ę t a m

g d y  l a t e m  r o s n ę

d z i e ń   d o b r y  w i e c z ó r

p r z e p r a s z a m  d z i ę k u j ę

ż e g n a m  d o  j u t r a

t o  p r o c e n t u j e

j e s t e m

 

z i e l o n o  m i

 

t ę s k n o t a

s t r a c h

ż a l

w s z y s t k o  s i ę  z m i e n i a

p r z y c h o d z i

o d c h o d z i

j a k  ś w i a t ł o  o d  c i e n i a

 

r a d o ś ć

s p o k ó j

w d e c h

s z t u k a  d l a  ż y c i a

s p e k t a k l  d l a  d r z e w

w y d e c h

 

g ł ę b i e j

 

o d d y c h a m

i  s ł y s z ę  ś m i e c h

 

j e s t e m  w  l u d z k i m  r o j u

g d z i e  n i e  m a  z a s t o j u

n o – c h w i l k a   s p o k o j u

s i a d a m  n a  d u p ę

s w ó j   k o r z e ń  c z u j ę

c i a ł o  p r z y  c i e l e

m i ę k k o  p u l s u j e

p a t r z ę  n a  d r z e w a

z  p r a w a  i  l e w a

l a s u  m o c  w k o ł o

l e k k o  w e s o ł o

 

r o z p u s z c z a m  m y ś l i

n a  w i e t r z e

w d e c h  w y d e c h

p o w i e t r z e

z a c i ą g a m  s i ę  m o c n o

w s p ó l n o t y  t l e n e m

w d e c h  w y d e c h

r e f r e n e m

i  c z u j ę  w s z ę d z i e

g ę s t y  l a s  r ą k

j e s t e ś m y  j e d n o

t w o r z y m y  k r ą g

 

r o z p l a t a m  d ł o n i e

 

w c i ą ż   s i e d z ę  n a  d u p i e

t y m  r a z e m  s a m a

n i e  k r z y c z ę  t a t a

n i e  w o ł a m  m a m a

b r z u c h a  d o t y k a m

t a m  p ł o n i e  c z a s

i  s i e b i e  s p o t y k a m

n i e  m a  n i c  o p r ó c z  n a s

c z u j ę  ż e  ż y j ę

p r z e s t a ł a m  z n i k a ć

 

p a t r z ę  p r z e d  s i e b i e

w  o t w a r t e  d r z w i

k i m  j e s t e ś  p y t a m

t a  j a  t o  t y

I  s e e  Y o u  a l w a y s

j a k  r e f r e n  b r z m i

i t’ s  n i c e  t o  m e e t  m e

w s t a j ę  b y  b y ć

 

i  c i e s z y ć  s i ę  t y m

 

g ł ę b i e j

 

z m i a n a  c i ą g ł a  z m i a n a

i  j u ż  j e s t e m

r o z e b r a n a

 

o d d y c h a m

 

w d e c h

w y d e c h

u r o d z i ł

m ę ż c z y z n a

p o d c h o d z i

 

u ś m i e c h a  s i ę

 

o d w a g a

m o c

k r e a c j a

c h w y t a  m n i e  z a  r ę k ę

p r o s t a  r e l a c j a

c i e p ł a  j a k  c h l e b

ś w i e ż a  j a k  d e s z c z

n a g a  j a k  f a l a

p r z y p ł y w  i  o d p ł y w

o d d y c h a m

p o z w a l a m

b y  b y ł o  c o  j e s t

n i c  w i ę c e j

n i c  m n i e j

n o r m a l n i e

 

k- o – c – h – a – m 

H A R M o n i a . p e  e l f

Monia, Szkoła Tantry, Formacja VIII, spotkanie 5