Regulamin

W trosce o dobro i wzajemny szacunek, jak i  dla optymalnego przebiegu warsztatów, organizatorzy opracowali poniższy Regulamin zobowiązań i etyki.

 

Postanowienia ogólne:
•    Wpłata zaliczki jest jednoznaczna ze zgłoszeniem się na warsztat i akceptacją Regulaminu.
•   Ćwiczenia w trakcie warsztatów mają za zadanie doprowadzić do głębokiego spojrzenia wewnątrz siebie i w swoją historię i do uwolnienia życiowej energii. Mogą pojawić się wspomnienia, projekcje, oczekiwania i pragnienia, wychodzące także z podświadomości, szczególnie w interakcji z innymi. uczestnik ma świadomość swoich projekcji (na prowadzących, asystentów czy uczestników warsztatów) i bierze za nie odpowiedzialność.
•    W trakcie warsztatu obowiązuje absolutny zakaz spożywania alkoholu i zażywania narkotyków. Osoby łamiące ten zakaz będą proszone o bezzwłoczne opuszczenie warsztatów.
•    W trakcie warsztatu  nie wskazane jest korzystanie z komputera  / internetu, oraz telefonów.  Nie dotyczy to sytuacji wyjątkowych.
• W trakcie warsztatów nie ma stosunków seksualnych.
• Warsztaty nie służą nawiązywaniu relacji miłosnych ani seksualnych, a jedynie pracy nad sobą.

 

Finanse

•   Rezerwacja miejsca na warsztacie następuje poprzez zgłoszenie e-mailem lub telefoniczne i wpłacenie zaliczki na konto organizatora.
•  Wpłata pozostałej kwoty należności za warsztat oraz pobyt w ośrodku jest dokonywana najpóźniej w pierwszym dniu warsztatu.
•  W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w warsztacie najpóźniej 14 dni  przed datą rozpoczęcia zajęć, uczestnikowi przysługuje zwrot uiszczonej zaliczki w pełnej wysokości.
•   W przypadku rezygnacji z udziału w warsztatach w terminie późniejszym niż 14 dni  przed datą rozpoczęcia zajęć, wniesiona zaliczka nie jest zwracana. Możliwe jest natomiast przekazanie zarezerwowanego miejsca innej, wskazanej przez siebie osobie.
•    Rezygnacji z udziału w zajęciach można dokonać  mailem lub telefonicznie.
•    W przypadku odwołania warsztatu przez organizatora uczestnik otrzyma zwrot pełnej wpłaconej kwoty.
•    W przypadku rezygnacji z udziału w warsztacie po jego rozpoczęciu zwrot opłat nie przysługuje.

 

Zdrowie

•   Osoby uczestniczące w zajęciach biorą całkowitą odpowiedzialność za stan swojego zdrowia fizycznego i emocjonalnego. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kontuzje lub nieszczęśliwe wypadki uczestników. Sugerujemy, aby uczestnicy warsztatów posiadali aktualne badania lekarskie oraz ubezpieczenie NNW.
•    Wpłata zaliczki jest jednoznaczna z deklaracją uczestnika, że jest on zdrowy psychicznie  i fizycznie i jego stan zdrowia pozwala na uczestnictwo w warsztatach.
•    Uczestnik deklaruje, że nie jest pod stałym wpływem leków antydepresyjnych lub innych leków psychotropowych.
•    Uczestnik zobowiązuje się poinformować organizatora o jakimkolwiek leczeniu psychiatrycznym czy farmakologicznym, któremu podlega lub podlegał.

 

Bezpieczeństwo

  • W przypadku podjęcia decyzji o opuszczeniu warsztatu przed jego zakończeniem, uczestnik jest zobowiązany poinformować o tym organizatora.
  • Uczestnik zobowiązuje się  do niestosowania przemocy.
  • Uczestnik zobowiązuje się szanować siebie i innych.
  • Niniejszym uczestnik zwalnia prowadzących  i organizatora od odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia jego osoby i jego własności w trakcie warsztatów.
  • Uczestnik zobowiązuje się nie palić papierosów, kadzideł i świec w pokoju.
  • Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za swoje czyny w trakcie warsztatów.
  • Organizator zastrzega sobie prawo usunięcia z warsztatów uczestnika, który narusza ich bezpieczny przebieg.

 

Poufność

  • Wszelkie informacje dotyczące tożsamości uczestników są poufne. Uczestnik  zobowiązuje się nie ujawniać nikomu takich informacji w jakimkolwiek celu, w trakcie warsztatów i po ich zakończeniu. Organizator i asystenci także przestrzegają tej zasady.
  • Zdjęcia robione w trakcie warsztatów publikowane są na stronie www.tantra.pl  tylko za zgodą osoby występującej na zdjęciu.
  • Uczestnik nie będzie robić żadnych zdjęć innych uczestników warsztatów bez ich zgody ani publikować żadnych zdjęć w jakiejkolwiek formie bez uprzedniej pisemnej zgody zainteresowanych osób.

Wpłata zaliczki i uczestnictwo w warsztacie oznacza, że uczestnik zapoznał się z Regulaminem i zobowiązuje się do jego przestrzegania.